(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
Thủ tục đăng ký
Thứ 2 | 01/04/2019 - Lượt xem: 101

Thủ tục đăng ký trở thành thành viên của AN LỘC FSC GIA LAI

 • Thương nhân muốn trở thành thành viên của AL.FSC phải nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký làm Thành viên hợp lệ theo quy định của Sở Giao dịch, bao gồm:
  1. Đơn đăng ký làm thành viên (mẫu theo phụ lục 01);
  2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  3. Văn bản cam kết tuân thủ quy định và quy chế của Sở Giao dịch (mẫu theo phụ lục 02);
  4. Sơ yếu lý lịch người đại diện theo pháp luật của chính quyền địa phương;
  5. Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật;
  6. Bản sao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
  7. Bản sao Điều lệ công ty;
  8. Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên;
  9. Nghị quyết, quyết định của đại Hội đồng cổ đông/ Hội Đồng Quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu về việc tham gia làm thành viên của Sở Giao dịch;
  10. Danh sách các nhân viên nghiệp vụ được phép thực hiện hoạt động giao dịch hàng hóa;
  11. Các yêu cầu khác của Sở Giao dịch (nếu có).
 • Trường hợp các tài liệu, hồ sơ của thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Ban Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc) hoặc người hành nghề của công ty thành viên viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch và chứng thực ra tiếng Việt bởi tổ chức có chức năng dịch thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Hồ sơ, tài liệu theo quy định được lập thành một (01) bản gốc kèm theo tệp thông tin điện tử. Bộ hồ sơ gốc được nộp trực tiếp tại AL.FSC hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký thành viên Không đầy đủ, hợp lệ, công ty thành viên phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày AL.FSC có yêu cầu bằng văn bản. Sau thời hạn trên, nếu công ty thành viên không bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, hồ sơ đã gửi AL.FSC trước đó mặc nhiên không còn giá trị.
 • Việc bổ sung hồ sơ sửa đổi không được quá 3 lần.
Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm