(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
Thông báo thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa.
Thứ 5 | 09/05/2019 - Lượt xem: 422

Về việc thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam
 

                                               Công Ty TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Thông Báo
V/v: Thay đổi biên độ giá giao dịch của 
Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam


BIÊN ĐỘ GIÁ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ/MXV ngày 07 tháng 05 năm 2019)

 

Stt

Tên hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở giao dịch nước ngoài liên thông

Biên độ giá

1

Ngô CBOT

Nông sản

CBOT/Globex

Giới hạn giá ban đầu

$0.25/giạ

Giới hạn giá mở rộng

$0.40/giạ

2

Ngô mini CBOT

Nông sản

CBOT/Globex

Giới hạn giá ban đầu

$0.25/giạ

Giới hạn giá mở rộng

$0.40/giạ

3

Đậu tương

Nông sản

CBOT/Globex

Giới hạn giá ban đầu

$0.65/giạ

Giới hạn giá mở rộng

$1.00/giạ

4

Đậu tương mini

Nông sản

CBOT/Globex

Giới hạn giá ban đầu

$0.65/giạ

Giới hạn giá mở rộng

$1.00/giạ

5

Dầu đậu tương

Nông sản

CBOT/Globex

Giới hạn giá ban đầu

$0.020/pound

Giới hạn giá mở rộng

$0.030/pound

6

Khô đậu tương

Nông sản

CBOT/Globex

Giới hạn giá ban đầu

$20/tấn

Giới hạn giá mở rộng

$30/tấn

7

Lúa mỳ

Nông sản

CBOT/Globex

Giới hạn giá ban đầu

$0.35/giạ

Giới hạn giá mở rộng

$0.55/giạ

8

Lúa mỳ mini

Nông sản

CBOT/Globex

Giới hạn giá ban đầu

$0.35/giạ

Giới hạn giá mở rộng

$0.55/giạ

9

Cà phê Robusta

Nguyên liệu công nghiệp

ICE EU

Không quy định

10

Cà phê Arabica

Nguyên liệu công nghiệp

ICE US

Không quy định


 
Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm