(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
NGÔ
BẢNG GIÁ NGÔ

Báo giá bị trễ ít nhất 10 phút 
Ngô
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá thanh toán Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng
03/2019 - - 361'4 - - - 0
05/2019 360'2 +0'2 360'0 359'6 360'4 359'2 10,414
07/2019 368'4 UNCH 368'4 368'2 369'0 368'0 6,531
09/2019 377'4 +0'2 377'2 377'2 378'0 376'6 2,468
12/2019 389'2 +0'2 389'0 389'0 389'4 388'2 4,777

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
 

Hàng hóa giao dịch