(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
Ký quỹ
Thứ 2 | 01/04/2019 - Lượt xem: 659

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ/MXV ngày 22  tháng 03 năm 2019)

  1. Danh sách ký quỹ ban đầu giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa

Stt

Tên hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở giao dịch nước ngoài liên thông

Mức ký quỹ ban đầu

1

Ngô CBOT

Nông nghiệp

CBOT/Globex

770

USD

2

Ngô mini CBOT

Nông nghiệp

CBOT/Globex

154

USD

3

Đậu tương

Nông nghiệp

CBOT/Globex

1,925

USD

4

Đậu tương mini

Nông nghiệp

CBOT/Globex

385

USD

5

Dầu đậu tương

Nông nghiệp

CBOT/Globex

539

USD

6

Khô đậu tương

Nông nghiệp

CBOT/Globex

1,320

USD

7

Lúa mỳ

Nông nghiệp

CBOT/Globex

1,485

USD

8

Lúa mỳ mini

Nông nghiệp

CBOT/Globex

297

USD

9

Cà phê Robusta

Nông nghiệp

Liffe London (ICE EU)

869

USD

10

Cà phê Arabica

Nông nghiệp

ICE US

2,970

USD


Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng 

  • Đối với khách hàng là nhà đầu tư cá nhân, mức ký quỹ ban đầu áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.
  • Đối với khách hàng là nhà đầu tư tổ chức, mức ký quỹ ban đầu áp dụng bằng 100% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.
Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm